Magtiwala sa Diyos

Bong Baylon Devotions

“Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo’y nagtitiwala.” Isaias 26:3

Sa bawat pagsubok meron tayo pagkakataon matuto kung paano magtiwala sa Diyos. Hindi sa sarili kundi sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Ito ang hamon sa atin sa mga situwasyon na mahirap. Kapag nagigipit tayo, isipin natin na ito ay pagsasanay lamang para matuto tayo na magtiwala sa Diyos. Maaari na hindi agad na matutunan natin ito. Meron rin proseso sa pagtitiwala. Ngunit huwag tayo mawalan ng pag-asa. Tutulungan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, kung tayo ay hihingi ng tulong. Mabuti ang Diyos at hindi Siya manunumbat kailanman. Kaya, kapag meron pagsubok, agad tayong tumingala at tumuwag sa pangalan ng Panginoon. Hingin natin ang Kanyang tulong, kung anuman ang kailangan natin, at bibigyan Niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao.