Talking With Each Other In The Lord

DAILY DEVOTIONAL (8-3-2021)

29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo’y tutubusin pagdating ng takdang araw. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 32 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa’t isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. (Efeso 4:29-32)

Paliwanag

Madalas kapag nagtitipon ang mga mananampalataya ang tanging pakay nila ay ang mag-aral ng Biblia. Mahalaga ang mag-aral ng Biblia. Ngunit  may tamang lugar at oras para dito at hindi kapag nagtitipon ang isang komunidad ng mga mananampalataya. Kapag nagtitipon ang mga mananampalataya bilang isang komunidad, ang pinakamahalaga ay marinig ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa. Ito ay mangyayari lamang kapag ang mga pinag-uusapan ay ang mga tunay na nangyayari sa buhay ng bawat isa.

Gabay para sa Online Small Group Discussion

Step 1 – Basahin prayerfully ang konteksto (Efeso 4:29-32).

Step 2 – Pakinggan ang devotional (audio o video) nang walang istorbo.

Step 3 – Makipagkita sa grupo at pag-usapan ang mga sumusunod na tanong (tandaan, manalangin muna bago mag-usap):

1. Bakit madalas kapag nagtitipon ang mga mananampalataya ang gusto lamang nila ay mag-aral ng Biblia?

2. Bakit mas mahalaga na pag-usapan ang mga nangyayari sa buhay ng bawat isa?

3. Paano natin magagawa ito sa ating mga pagtitipon?

Main Idea: “Ang marinig ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa ay nagpapalakas ng ating relasyon sa Panginoon at sa isa’t isa.” (“Hearing God through each other strengthens our relationship with God and with each other.”)

I-share mo ito sa iba at pag-usapan ang devotional na ito gamit ang mga discussion questions na ito. 😄