Magtiwala sa Diyos

Bong Baylon Devotions

“Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo’y nagtitiwala.” Isaias 26:3 Sa bawat pagsubok meron tayo pagkakataon matuto kung paano magtiwala sa Diyos. Hindi sa sarili kundi sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Ito ang hamon sa atin sa mga situwasyon na mahirap. Kapag nagigipit tayo, isipin natin na ito ay pagsasanay lamang …

Mabuting Balita

Bong Baylon Devotions

“Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una’y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego.” Roma 1:16 Nahiwalay lahat ng tao sa Diyos bunga ng kasalanan. Dahil mas pinili ng tao na huwag kilalanin ang Diyos at sambahin Siya, nalulong ang tao sa maling kaisipan at ugali. Naging …

Are you lost?

Bong Baylon Devotions

Admiting that you are lost is the most humbling realization that you can ever experience. Yet, it can also be the most significant, especially when you’re willing to admit it. God already knows when you are lost. It would be good if you can know it also. Once you know it, repent.

Your Endgame

Bong Baylon Devotions

You may not know the “endgame” of your life. But you know who the Author is, and He has your “good” in mind from beginning to end. The way to discover your purpose is not by going through various psychological tests. It’s by rearranging your life each day to listen and obey Him.

Make a choice

Bong Baylon Devotions

When difficulties arise, as they surely will, we have a choice to make. We can complain or worry, lamenting our sad situation. Or we can use it to pray and ask for the grace to be able to say, “The Lord is my portion; therefore I will wait for Him.”

You’re Invited

Bong Baylon Devotions

🆆🅷🆈 is it difficult to be honest to ourselves, to others, and even to God? We have a lot of misunderstandings. These create fears, pretensions, and cover-ups. Consequently, we do not experience true life change, which God lovingly desires for us. We often misunderstand God’s knowledge of us, His presence, His purpose for us, and His process of transforming us. …