Overcoming Our Fear Of Persecution

DAILY DEVOTIONAL (9-29-2022)

Paliwanag

Kapag ang kinakatakutan natin ay Diyos lamang, wala na tayong dapat katakutan pa. Huwag tayo matakot sa pag-uusig ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kasama natin ang Panginoon at hindi Niya tayo pababayaan.

Kapag ang kinakatakutan natin ay Diyos lamang, wala na tayong dapat katakutan pa. Click To Tweet

Gabay para sa Small Group Discussion

Step 1 – Basahin ang konteksto (Lucas 12:1-12).

Step 2 – Pakinggan ang devotional nang walang istorbo.

Step 3 – Makipagkita sa grupo at pag-usapan ang mga Discussion Questions.

Discussion Questions

1. Bakit natatakot ang mga mananampalataya sa pag-uusig?

2. Paano natin mapagtatagumpayan ito?

3. Paano mo ipatutupad ito sa iyong buhay?

Main Idea

“Kapag ang kinakatakutan natin ay Diyos lamang, wala na tayong dapat katakutan pa.” (“When we fear only God, we have nothing else to fear.”)

When we fear only God, we have nothing else to fear. Click To Tweet

I-share mo ito sa iba at pag-usapan ang devotional na ito gamit ang mga discussion questions na ito.

Next Lesson Click here