God’s Comfort in Times of Sorrow

DAILY DEVOTIONAL (8-18-2022)

11 Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. 12 As he approached the town gate, a dead person was being carried out—the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. 13 When the Lord saw her, his heart went out to her and he said, “Don’t cry.” 14 Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still. He said, “Young man, I say to you, get up!” 15 The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. 16 They were all filled with awe and praised God. “A great prophet has appeared among us,” they said. “God has come to help his people.” 17 This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. (Luke 7:11-17)

11 Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. 12 Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. 13 Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina ng namatay kaya’t sinabi niya rito, “Huwag kang umiyak.” 14 Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, “Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka!” 15 Bumangon ang patay at nagsalita; at siya’y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. 16 Natakot ang lahat at sila’y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, “Dumating sa atin ang isang dakilang propeta! Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan!” 17 At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. (Lucas 7:11-17)

Paliwanag

Sa panahon ng kalungkutan, alalahanin si Jesus. Hindi masama ang malungkot at hindi natin dapat takasan ito. Harapin natin ang kalungkutan kapilang ang Panginoon at hayaan natin na Siya ang magbigay sa atin ng kalakasan at pag-asa.

Sa panahon ng kalungkutan, alalahanin si Jesus. Click To Tweet

Gabay para sa Small Group Discussion

Step 1 – Basahin ang konteksto (Lucas 7:11-17).

Step 2 – Pakinggan ang devotional nang walang istorbo.

Step 3 – Makipagkita sa grupo at pag-usapan ang mga Discussion Questions.

Discussion Questions

1. Ano madalas na ginagawa mo kapag ikaw ay dumaraan sa kalungkutan?

2. Paano dapat tumugon sa kalungkutan?

3. Paano mo ipatutupad ito sa iyong buhay?

Main Idea

“Sa panahon ng kalungkutan, alalahanin si Jesus.” (“In times of sorrow, remember Jesus.”)

In times of sorrow, remember Jesus. Click To Tweet

I-share mo ito sa iba at pag-usapan ang devotional na ito gamit ang mga discussion questions na ito.

Next Lesson Click here