Daily Devotional

Daily Devotional with discussion questions

January 21, 2021 – Episode 161 – 1 John 3:16-18

Pakinggan ang audio o panoorin ang video.

16 Dito natin nalalaman ang pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya’t dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. 17 Kapag nakita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya’y umiibig sa Diyos? 18 Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. (1 Juan 3:16-18)

Paliwanag

Marami ang nagnanais ng tunay na pag-ibig ngunit marami rin ang hindi nakakaunawa nito. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula lamang sa Diyos at makikita lamang kay Jesus. Kung nais natin maranasan at matutunan ang tunay na pag-ibig, manampalataya tayo kay Jesus at aralin natin kung paano umibig tulad Niya. Ang pag-ibig Niya ay hindi makasarili. Hindi ito nagmamalaki at hindi rin naghahangad ng sariling kasiyahan o katuparan. Ito ay handang maglingkod sa kapwa at gumawa ng mga praktikal na bagay para makatulong sa iba. Ito ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na kasiyahan dahil ito ay nagmumula sa Diyos.

Gabay para sa Online Small Group Discussion

Step 1 – Basahin prayerfully ang konteksto (1 Juan 3:11-18).

Step 2 – Pakinggan ang devotional (audio o video) nang walang istorbo.

Step 3 – Makipagkita sa grupo at pag-usapan ang mga sumusunod na tanong (tandaan, manalangin muna bago mag-usap):

  1. Bakit hindi nagdudulot ng tunay na kasiyahan at katuparan ang pag-ibig na nararanasan natin sa mundo?
  2. Anong uri ng pag-ibig ang makikita natin kay Jesus na dapat natin tularan ayon sa Kanyang kagandahang-loob?
  3. Paano mo maipapakita ang pag-ibig na ganito simula sa araw na ito?

Tandaan: Ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos at ipinakita ni Jesus. (“True love comes from God and shown by Jesus.”)

I-share mo ito sa iba at pag-usapan ang devotional na ito gamit ang mga discussion questions na ito. 🙂

Paano gumawa ng Online Share Group

  1. Manalangin sa Panginoon patungkol dito.
  2. Mag-imbita ng mga kakilala at sabihin mo sa kanila na nais mong mag-umpisa ng Online Share Groups.
  3. Kapag pumayag sila, magkasundo sa oras ng inyong pagtitipon online.
  4. Kopyahin at ibigay ang link na ito (https://rlcc.ph/devotional) sa kanila para mapakinggan nila ang daily devotional bago kayo magkita.
  5. Magkita kayo online at pag-usapan ang inyong napakinggan gamit ang mga discussion questions. Ito ang gawin ninyong agenda: Eat Together, Share Together, at Pray Together (ESP Together).

 

For previous episodes, visit the following locations:

1. RLCC on Facebook – https://facebook.com/rlccphil

2. RLCC on YouTube – https://youtube.com/rlccphil

3. RLCC website – https://rlcc.ph

4. RLCC on Zeno – https://zeno.fm/rlccphil

5. RLCC on Spotify – https://spoti.fi/2HWWTIS

For discussion guides, go to https://rlcc.ph/devotional

Download Get Real app on your phone – https://subsplash.com/rlccphil/app

error

Enjoying this site? Please spread the word! Thanks. :)